RAS 2008-2013

Historik

Curlyn är en av de äldre av retrieverraserna, kanske den äldsta. Det var troligen den första som användes som apportör i sitt hemland, England. Med största sannolikhet är ursprunget att S:t Johns hunden har korsats med både engelsk waterdog, irländsk vattenspaniel och möjligtvis även pudel. Dock kan sägas att som rastyp har den funnits i åtminstone 400 år.

Under 1800 talet var curlyn den vanligaste retrievern i England. Som ras stambokfördes den redan 1854 av Engelska kennelklubben, 1860 visades den för första gången på utställning, 1890 bildades Engelska curly coated retrieverklubben och rasstandarden skrevs. Den skiljer sig mycket lite från dagens standard. Länge ansågs curlyn vara yrkesjägarnas hund på de engelska godsen, men första världskriget slog hårt mot rasen då många hundar avlivades. Under mellankrigsåren lyckas man bevara och utveckla rasen. Sedan dess har rasen i sitt hemland försiktigt ökat i antal registrerade hundar och är idag ca 150 reg./år. Man har också genom åren exporterat hundar, till bl.a Amerika, Australien, New Zeeland, Europa och Norden.

 

Curlyn i Sverige

Curlyns historia i Sverige sträcker sig inte mer än ca 30 år tillbaka. Dock kom den första curlyn 1965 till Sverige men den var ensam i sitt slag tills ytterligare några hundar importerades från England. 1974 importerades curlytiken Ada Mallard till Sverige och hon anses vara stammoder i Sverige. Sedermera importerades ytterligare hundar och curlyn började så sakteliga etablera sig i Sverige. År 1981 bildades Curly klubben och den associerades med SSRK året därpå. Klubbens stora evenemang varje år är Curlyträffen, då man anordnar utställning, jaktprov, viltspårprov och lydnadsprov.

Fram till 1988 bestod den Svenska curlypopulationen i huvudsak av ättlingar till Ada Mallard.  För att få in nytt blod och försöka förbättra de jaktliga egenskaperna togs ett flertal importer in från Australien i slutet av 80- talet. Sedan dess har rasen ett starkt fäste i Sverige med ca 50-70 registreringar per år.  De nya möjligheterna med öppna gränser har de senaste åren gjort att avelsdjur har använts både i Norden och ute i Europa. Curlyns svenska historia handlar  mycket om de importer som tas in eftersom dessa hundar med sitt nya blod är viktiga för rasens överlevnad och utveckling. Curlyn har inte utvecklas i två riktningar utan har förblivit den allroundhund den alltid varit.

 

Exteriör

Dagens utställningskritiker ger inte alltid en objektiv bild av rasen.

Mål:

-  Att inom en 5 års period ta fram ett exteriörbeskrivningsprotokoll liknande den som tillämpas på brukshundsraserna är att få en objektiv beskrivning av populationen.

Strategi:

-  Att inom en 10 års period ska 30 % av population vara exteriörbedömda.

 

MH (mentalitet) och funktion

Idag är ca 10 % av populationen MH beskriven och 17 % av populationen har startat på jaktprov, därav 14 % av prisen 1:a pris.

Hälsoenkäten påvisar att 10 % av avlivade hundarna är borttagna pga. temperamentet. I dag vet vi väldigt lite om den mentala statusen på våra hundar. MH beskrivningen är en vedertagen och väl beprövad metod som skulle ge rasklubben en bild av rasens mentalitet.

Mål:

-  Att inom en 5 års period ha 25 % av populationen MH- och funktionsbeskriven.

Strategi:

-  Att fortsätta öka antalet starter på jaktprov och framförallt öka antalet 1:a pris på 10 år.

-  Att inom en 5 års period kartlägga den mentala statusen på rasen.

 

Population

I en numerärt liten ras som curlyn är avelsbasen och inavelsgraden viktiga aspekter att ta hänsyn till vid avel. Inavelsgraden för rasen i genomsnitt är 1, 65 %. Detta är mycket positivt.  Den tillgängliga avelsbasen utnyttjas i stort.

Mål:

- Att behålla den låga inavelsgraden och att fortsätta utnyttja avelsbasen så mycket som möjligt.

Strategi/Handlingsplan:

- Inavelsgraden  bör ej överstiga 2 % inom  en 5 års period.

-  2- års debut vid parning.

- Ingen kombination bör överstiga 6,25 % i inavelsgrad

- Inget avelsdjur bör ha mer än 4 kullar/ livstid.

- Utvärdering efter 2 kullar/avelsdjur där minst 50 % av kullen ska höftledsröntgas och MH beskrivas till grund för önskvärd ”profil” för Curly Coated retriever.


Hälsa

Den i samband med RAS arbetet framtagna hälsoenkäten visar att curlyn  i stort är en frisk ras. Oftast förknippas curlyn med sjukdomen epilepsi men enkäten visar på att under 3 % av hundarna har/har haft epilepsi. Vi kan också glädjas åt att ingen hund i vår ras är behäftad med anmärkningar på armbågarna. Av 87 st. röntgade så är alla fria. Det vi bör se upp med är problemen med dräktighet, valpning och små kullar som hälsoenkäten påvisar. I genomsnitt är kullstorleken 6,2 valpar. HD: De senaste 5 åren har ca 50 % av populationen röntgats, detta är mycket bra. Givetvis ska vi försöka öka denna siffra något men att nå 100 % är inte rimligt. Antal HD belastade hundar är de senaste 5 åren ca 25 %. Historiskt är det en hög % för rasen och det bör vara rimligt att sänka den.

Mål:

-  HD: Att inom en 10 års period ha 65 % av populationen röntgad och att antal hd belastade hundar ej bör överstiga 15 %.

- (Att inom en 15 års period nå 70 % av populationen röntgad och att antal hd belastade hundar ej bör överstiga 10 %).

- Att hålla epilepsin på 3 % och att fortlöpande informera om epilepsi.

Strategi:

- Att inom en 5 års period kartlägga problematiken angående dräktighet, valpning och små kullar. Vi ska också ha tagit fram en rimlig handlingsplan och utbildning i frågan.