Riktlinje Integritetsskydd för Svenska Curly Coated Retrieverklubben, CCRK

Syfte;

Säkerställa skyddet av personuppgifter och den personliga integriteten.

 

När;

Vid behandling av personuppgifter för såväl medlemmar och andra personer som kan komma att registreras i CCRKs elektroniska system.

 

Krav Dataskyddsförordningen/GDPR.

Definitioner

Personuppgiftsansvarig: Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och för behandlingen av personuppgifter är normalt den juridiska personen. I vårt fall är det CCRKs huvudstyrelse.

Personuppgiftsbiträde: Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, exempelvis en tjänsteleverantör eller webbhotell. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den egna verksamheten/organisationen.

 

Inledning

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation) som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter  Personuppgiftslagen (PuL).

 

Skyldigheter

CCRK ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är stärkt inom verksamheten.

Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, och annan information som på något sätt kan härledas till en enskild person.

CCRK har därför tagit fram denna riktlinje, som i enlighet med den Europeiska Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen fastställer hur personuppgifter ska hanteras och skyddas. De principer CCRK arbetar efter är att:

• Uppgifterna ska behandlas lagligt och korrekt med tydligt syfte och ändamål.

• Uppgifterna ska enbart insamlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.

• Enbart uppgifter som är relevanta och nödvändiga för ändamålet samlas in.

• Uppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade.

• Uppgifterna ska enbart förvaras så länge som är nödvändigt för ändamålet eller som krävs enligt lag, eller annat berättigat ändamål.

• Behandling av uppgifterna får enbart ske om lämplig säkerhet är säkerställd.

• Personuppgiftsansvarige (CCRKs styrelse) ska ansvara för och kunna redogöra för att ovanstående punkter följs.

 

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgifterna får enbart delas inom CCRKs styrelse och till av oss anlitade leverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Dessa leverantörer ska ha undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal som garanterar att de följer lagkrav och instruktioner tillhandahållna av CCRK om hur personuppgifterna ska hanteras.

 

Utlämnade av personuppgift till tredje part;

CCRK kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, såsom exempelvis till polis eller annan myndighet, i samband med utredning av brott eller om CCRK på annat sätt är skyldigt att lämna ut uppgifterna enligt lagstadgade krav eller myndighetsbeslut.

 

Skyldigheter, allmänt

Det är en skyldighet för CCRK-medlem eller annan att hålla sig informerad om och följa de eventuella regelverk, policys, riktlinjer och instruktioner som CCRK satt upp . Detta för att säkerställa skydd av personuppgifter och individens integritet för såväl medlemmar som samarbetspartners.

 

Medlemmars rättigheter

Som medlem har du rätt att när som helst:

• begära information om de personuppgifter CCRK har om dig samt ett utdrag av personuppgifterna,

• begära information om hur CCRK samlar in, behandlar, lagrar, vidarebefordrar och skyddar dina personuppgifter samt syftet med och laglig grund för insamlingen,

• begära radering av dina personuppgifter (såvida det inte finns lagstadgat krav på lagring av personuppgifterna, såsom exempelvis bokföringsregler, eller annat legitimt skäl för lagring),

 

Hur vi använder kontaktuppgifter vi får in ;

Som medlem i CCRK kan man komma att kontaktas i informativt syfte via mail och brev .

De som deltar på våra arrangemang kan komma att få sitt namn publicerat i resultatlista i  Lockropet och eventuellt på hemsidan  

CCRK har ett Personuppgiftsbiträde , det är firman som trycker Lockropet

 
Frågor

För frågor kring exempelvis behandling av dina personuppgifter, korrigering eller klagomål.

15bibbi@gmail.com , Elisabeth Petersson , kassör

Övriga frågor: karinpettersson83mail.com , Karin Pettersson , sekreterare